Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że;

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jarzębinowej 15A, 53-120 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000324629, NIP: 899-266-34-51, zwana dalej Administratorem.

2. Możesz się z nami skontaktować:

• pisemnie na adres: ul. Jarzębinowa 15A, 53-120 Wrocław

• telefonicznie pod numerem: 71 772 55 20 / 601 838 818

• poprzez e-mail: brandgarden@brandgarden.pl

• poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://brandgarden.pl/#kontakt

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania
i udzielenia odpowiedzi lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, których podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy usług IT) oraz organom władzy publicznej, jeżeli będą do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
a w sytuacjach spornych, przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń i upływu terminu przedawnienia.

6. Przysługują Tobie następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania danych osobowych); prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym“); prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kontaktowe.

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.